Plida
Αρχική Σελίδα
Ποιοι είμαστε
Νέα - Εκδηλώσεις
Πιστοποίηση PLIDA
Εγγραφή στις Εξετάσεις PLIDA
Εγγραφή στις Εξετάσεις Κ.Ξ.Γ
Καταστατικό Συλλόγου
Επικοινωνία

 


SILLABO

Καταστατικό Συλλόγου

Consiglio Amministrativo
Presidente e Responsabile degli esami PLIDA: Kritharidou Magdalini  
Vice-Presidente: Spyridonidis Ilias

17 Απριλίου 2010Ε.Γ.Σ.  Επικυρώθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤΑΝΤΕ ΑΛΙΓΚΙΕΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «SOCIETA' DANTE ALIGHIERI DI SALONICCO»

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤΑΝΤΕ ΑΛΙΓΚΙΕΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI DI SALONICCO».
Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη της Θεσσαλονίκης.
Το σωματείο δύναται να αλλάζει τη διεύθυνση των γραφείων του εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού του. Για την αλλαγή της διεύθυνσης των γραφείων του αρκεί η απόφαση του ΔΣ του σωματείου.
Το σωματείο δύναται να ιδρύει παραρτήματα σε άλλες πόλεις χωρίς τροποποίηση του καταστατικού του. Για την ίδρυση παραρτήματος αρκεί η απόφαση του ΔΣ του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Σωματείου είναι η με κάθε πρόσφορο μέσο διάδοση της Ιταλικής γλώσσας και του ιταλικού πολιτισμού στην Ελλάδα, καθώς και η δημιουργία και ενδυνάμωση των φιλικών, πολιτιστικών και επιμορφωτικών σχέσεων ανάμεσα στους δύο λαούς.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DANTE ALIGHIERI
Το σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤΑΝΤΕ ΑΛΙΓΚΙΕΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» συνδέεται στενά με την SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI που ιδρύθηκε στην Ιταλία το 1889 και λειτουργεί σήμερα νόμιμα στη χώρα αυτή, με βάση το τελευταίο καταστατικό της που εγκρίθηκε το 1960 με νομοθετικό διάταγμα της 16-12-1960 και έχει εγγραφεί στα βιβλία του αρμόδιου Δικαστηρίου την 27-3-1961 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα την 31-3-1961, τεύχος 81.
Η SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI έχει στην Ιταλία τη νόμιμη υπόσταση του Ιδρύματος και επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς με το σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NTΑΝΤΕ ΑΛΙΓΚΙΕΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».
Τα δύο νομικά πρόσωπα συνδέονται καθώς ανταλλάσουν μεταξύ τους πολιτιστικές και μορφωτικές πληροφορίες, παράλληλα δε παρέχεται από το ιταλικό ίδρυμα βοήθεια, ώστε να διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις στην Ελλάδα, να λειτουργεί βιβλιοθήκη, καθώς και ότι άλλο κρίνεται πρόσφορο για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΜΕΣΑ
Για την επίτευξη του σκοπού του, το Σωματείο έχει τα εξής μέσα:
1. Την διοργάνωση διαλέξεων, εορτών, συγκεντρώσεων, εκδρομών και άλλων πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα ή στην Ιταλία.
2. Την διοργάνωση Βιβλιοθήκης και την έκδοση Βιβλίων και άλλων εντύπων στα Ελληνικά ή στα Ιταλικά.
3. Την διοργάνωση μαθημάτων εκμάθησης της Ιταλικής γλώσσας από μέλη του σωματείου, με αντίστοιχα επιστημονικά προσόντα (καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες κλπ).
4. Την ενημέρωση των μελών και την πληροφόρηση τους, σε τακτά χρονικά διαστήματα, επί του συνόλου των θεμάτων που αφορούν το Σωματείο.
5. Τη διενέργεια εξετάσεων Ιταλικής Γλώσσας μεταξύ των οποίων των εξετάσεων PLIDA για χορήγηση πτυχίων αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ  χορηγούμενων από την Ιταλική «SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI».
Οι εξετάσεις είναι δυνατό να διενεργούνται είτε από μέλη του ίδιου του σωματείου είτε από εξεταστικό κέντρο κατά παραχώρηση του σωματείου.
6. Συμμετέχει σε Ενώσεις, Ομοσπονδίες και Επιτροπές Σωματείων.
7. Κάθε άλλη δραστηριότητα, που αν και δεν προβλέπεται ρητά στο παρόν Καταστατικό, θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.


ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΛΗ-ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ
Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρησκεία, εφόσον αποδέχονται το περιεχόμενο και τους όρους τους καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης.
Τα μέλη διακρίνονται σε:
1.Τακτικά, τα οποία καταβάλλουν ετήσια συνδρομή και συμμετέχουν πλήρως στα όργανα διοίκησης και γενικά στις δραστηριότητες του σωματείου.
2. Επίτιμα, τα οποία ανακηρύσσονται ως τέτοια με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης, λόγω σημαντικών υπηρεσιών ή δωρεών προς το Σωματείο. 3. Έκτακτα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει τις νόμιμες προϋποθέσεις για την εγγραφή τους ως τακτικά μέλη (π.χ. λόγω ηλικίας), πλην όμως παρακολουθούν τις εκδηλώσεις του σωματείου και εργάζονται για τους σκοπούς του.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΛΟΥΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Για να εγγραφεί κανείς μέλος του Σωματείου πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο με την οποία να ζητεί την εγγραφή του στο μητρώο των μελών και να δηλώσει τα εξής:
1. Ότι κατοικεί ή διαμένει στην Ελλάδα σε συγκεκριμένη διεύθυνση.
2. Ότι έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του.
3. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον κρίνει βάσιμη την αίτηση, την αποδέχεται και με απόφασή του εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος στο μητρώο των μελών, σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση απορρίπτεται.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ -ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ- ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ
Τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο του Σωματείου ετήσια συνδρομή ποσού τριάντα ευρώ (30,00 €). Η εισφορά δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του ΔΣ.
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Σωματείο, αφού προηγουμένως υποβάλει στο ΔΣ αίτηση διαγραφής του από το Μητρώο των μελών.
Σε κάθε περίπτωση όμως υποχρεούται να έχει καταβάλει τις τυχόν καθυστερημένες κάθε είδους εισφορές του, μέχρι την ημέρα της διαγραφής του, χωρίς να αποκτά κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου.
Μέλη τα οποία καθυστερούν την καταβολή της εισφοράς τους δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στις συνελεύσεις.
Τα τακτικά μέλη του σωματείου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητα τους αυτή όταν:
1. Το ζητήσουν οι ίδιοι με γραπτή αίτηση τους, απευθυνόμενη ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
2. Καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής τους πάνω από ένα χρόνο, της απώλειας βεβαιούμενης με απλή διαπιστωτική πράξη από το ΔΣ.
3. Όταν συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΥΤΩΝ
Όργανα του Σωματείου είναι: η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.
Το Σωματείο διοικείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα μέλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών με μυστική ψηφοφορία, σε ενιαίο έντυπο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα όλων των υποψηφίων.
Οι ψηφοφόροι εκλέγουν το νέο ΔΣ, σημειώνοντας σταυρό σε πέντε (5) το ανώτερο ονόματα από αυτά του ψηφοδελτίου.
Από το ίδιο ψηφοδέλτιο εκλέγονται εκτός από τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) αναπληρωματικά.
Το δικαίωμα εκλογής, στα όργανα Διοικήσεως του Συλλόγου, στερούνται τα πρόσωπα που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα μετά από δικαστική απόφαση πρόσκαιρα ή οριστικά.
Επιτρέπεται η συμμετοχή στα όργανα του Σωματείου αλλοδαπών εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις του νόμου.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί τέσσερα (4) χρόνια.
Το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με σκοπό τη συγκρότηση του σε σώμα μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ημερών από την εκλογή του, με ευθύνη του εκλεγμένου συμβούλου που πλειοψήφησε στις αρχαιρεσίες.
Σε περίπτωση που ο ανωτέρω σύμβουλος δεν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, συγκαλείτε αυτό από τον δεύτερο εκλεγμένο στη σειρά ή από το Δικαστήριο.
Στην πρώτη του Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο. Είναι δυνατό ένα μέλος να εκλέγεται σε περισσότερες από μία θέσεις.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες:
1. Να ενεργεί και να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τις δραστηριότητες του Σωματείου, πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό.
2. Να προβλέπει, να εγκρίνει και να εκτελεί δαπάνες και να φροντίζει για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων, διαχειριζόμενο την περιουσία του Σωματείου.
3. Να συντάσσει απολογισμό εσόδων και εξόδων της Διοίκησης και να τον υποβάλει για έγκριση στη ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών.
4. Να φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής
Συνέλευσης.
5. Να διορίζει να ανακαλεί ή να αντικαθιστά τους αντιπρόσωπους του σωματείου σε Ενώσεις, Ομοσπονδίες και Επιτροπές Σωματείων.
Οι αρμοδιότητες του κάθε οργάνου ξεχωριστά, που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο είναι οι ακόλουθες:


ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αντιπροσωπεύει το Σωματείο σε οποιαδήποτε Δικαστική, Διοικητική ή άλλη Αρχή και επίσης σε όλες του τις σχέσεις.
Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη τους.
Υπογράφει όλα τα έγγραφα του σωματείου, τα εντάλματα με τα οποία πληρώνονται οι δαπάνες, αρμοδιότητα που μπορεί να εκχωρηθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσωρινά στον Ταμία του Σωματείου, ώστε να υπογράφει αυτός τα σχετικά έγγραφα, τα οποία εκ των υστέρων θα εγκρίνονται από τον Πρόεδρο.
Εποπτεύει την άσκηση των καθηκόντων των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και φροντίζει για την εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού τούτου και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
Συγκαλεί, το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, με προφορική ή έγγραφη ειδοποίηση των μελών του προ 24 τουλάχιστον ωρών, και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, καθορίζοντας το χρόνο και το χώρο της συνεδρίασης.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα παραπάνω καθήκοντα του, όταν εκείνος απουσιάζει ή κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει και τηρεί το μητρώο των μελών του Σωματείου, την αλληλογραφία, το Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων και το αρχείο. Φυλάσσει την σφραγίδα του σωματείου και συντάσσει και τηρεί σε ιδιαίτερο βιβλίο τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Γενικός Γραμματέας αντικαθίσταται από άλλο μέλος του Διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Προέδρου αυτού.

ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Ο Ταμίας φυλάσσει το Ταμείου του Σωματείου, ενεργεί όλες προκαθορισμένες εισπράξεις για λογαριασμό του Σωματείου, εκδίδοντας τις αντίστοιχες αποδείξεις και προβαίνει σε πληρωμές, ύστερα από έκδοση ενταλμάτων που είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο, λαμβάνοντας και τις σχετικές αποδείξεις.
Τηρεί τα βιβλία που έχουν σχέση με το ταμείο, ευθυνόμενος για την οικονομική διαχείριση που ενεργεί απέναντι στο Σωματείο, και είναι υπεύθυνος για την υποβολή του απολογισμού του έτους που έληξε.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Ταμίας αντικαθίσταται προσωρινά από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Προέδρου αυτού. Αν υπάρξει αναπλήρωση, τότε ευθύνονται εξίσου τόσο ο Ταμίας όσο και ο αναπληρωτής αυτού.

ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Ο Έφορος μεριμνά για τη καλή και ευπρεπή εμφάνιση των γραφείων του Σωματείου καθώς και για την διοργάνωση των εορτών, των διαλέξεων των εκδρομών και κάθε άλλων συναφών δραστηριοτήτων. Επίσης εποπτεύει τις ομάδες εργασίας και την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού.


ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, όποτε κριθεί αυτό αναγκαίο από τον Πρόεδρο, συνέρχεται για να συσκεφθεί και να αποφασίσει για τις διάφορες υποθέσεις που αφορούν το Σωματείο.
Θεωρείται ότι έχει σχηματιστεί απαρτία, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια πλειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. Οι ως άνω αποφάσεις δεν μπορούν να έρχονται σε αντίθεση με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν προβλέπονται στο καταστατικό αυτό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στις εποπτεύουσες αρχές τα κάτωθι έγγραφα:
1. Εντός μηνός από τη δημοσίευση του, το αντίγραφο του Καταστατικού, μαζί με τις τυχόν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του καθώς και την σχετική εγκριτική απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
2. Εντός μηνός από τη συγκρότηση ή μεταβολή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, τον πίνακα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στον οποίο να αναγράφονται το επάγγελμα και οι διευθύνσεις εργασίας και κατοικίας των μελών μαζί με το αντίγραφο του πρακτικού των αρχαιρεσιών.
3. Εντός μηνός από την έγκριση της κάθε διαχειριστικής περιόδου, από τη Γενική Συνέλευση των μελών, αντίγραφο του εγκεκριμένου από την Γενική Συνέλευση ισολογισμού και απολογισμού της κάθε διαχειριστικής χρήσης μαζί με την έκθεση της Εξελεγκτικής επιτροπής του άρθρου 13 του παρόντος.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις του, θεωρείται αυτοδίκαια ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται με διαπιστωτική πράξη των υπολοίπων μελών του ΔΣ από τον πρώτο αναπληρωματικό Σύμβουλο και σε αδυναμία του πρώτου από τον δεύτερο.
Σε περίπτωση κωλύματος και του δεύτερου το ΔΣ συνεδριάζει έγκυρα μέχρι να απομείνουν λιγότερα από 3 μέλη.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ- ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ- ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο Διοικητικό όργανο του Σωματείου.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μια φορά το τουλάχιστον τον χρόνο σε μια τακτική συνεδρίαση την τελευταία Κυριακή του μήνα Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
Σε περίπτωση που δεν συνέλθει την ως άνω μέρα για οποιοδήποτε λόγο, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την τελευταία Κυριακή του μήνα Οκτωβρίου του ίδιου έτους.
Επίσης η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως, από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αποφάσεως του ή από ομάδα είκοσι (20) τουλάχιστον μελών του Σωματείου, τα οποία όμως, για να συγκαλέσουν την έκτακτη γενική συνέλευση, πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένα απέναντι στο σωματείο και να υποβάλλουν το αίτημα τους για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι υποχρεωμένο να τη συγκαλέσει το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγγραφη αίτηση.
Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν κάνει δεκτό το αίτημα της ομάδας των είκοσι ατόμων για σύγκληση της γενικής Συνέλευσης, οι αιτούντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο την άδεια σύγκλησης, ορίζοντας ταυτόχρονα το προεδρείο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης.
Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται στα μέλη του Σωματείου πέντε (5) μέρες πριν τη μέρα που θα συνέλθει αυτή, με γραπτή πρόσκληση που θα αναφέρει με ποινή ακυρότητας τον τόπο, την μέρα, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει σε αυτή τουλάχιστον το ¼ των μελών τα οποία είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που περιγράφονται στα άρθρα 18 και 19 του Καταστατικού αυτού και για τις οποίες προβλέπεται ειδική απαρτία.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία συγκαλείτε νέα Γενική Συνέλευση την αντίστοιχη μέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 18 και 19, στις οποίες και για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία που προβλέπεται σε αυτά.
Τις εργασίες της Γενικής συνέλευσης διευθύνει διμελές προεδρείο που εκλέγεται την ίδια μέρα από την Γενική συνέλευση με ανάταση του χεριού.
Το διμελές αυτό προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής συνέλευσης και τον Γραμματέα που κρατά τα πρακτικά της.
Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας δύνανται να είναι υποψήφιοι στις εκλογές που ενδεχόμενα θα επακολουθήσουν μετά τη Γενική Συνέλευση.
Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών με ανάταση του χεριού, εκτός αν προβλέπεται από άλλη διάταξη του Καταστατικού τούτου μυστική ψηφοφορία ή ειδική πλειοψηφία για το συγκεκριμένο θέμα,

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των τακτικών μελών του Σωματείου είναι οι ακόλουθες:
1. Εκλέγει το διμελές Προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της.
2. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του λογοδοτούντος Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αποφασίζει για την έγκριση ή την απόρριψη του ισολογισμού της προηγούμενης χρονιάς και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4. Εκλέγει κάθε τετραετία τα μέλη του νέου διοικητικού Συμβουλίου, τα αναπληρωματικά μέλη και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και την εφορευτική Επιτροπή για τις αρχαιρεσίες.
5. Αποφασίζει για την ενδεχόμενη διαγραφή μελών.
6. Αποφασίζει για τροποποιήσεις του Καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου.
7. Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που δεν ανήκει ρητά στην
αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Σωματείου.


ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Μετά το τέλος των εργασιών της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, διεξάγονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι δυνατό να διεξάγονται και όποτε άλλοτε το κρίνει η ΓΣ.
Δικαίωμα ψήφου και υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή, ως μέλη των ανωτέρω οργάνων του Σωματείου, έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις απέναντι στο σωματείο, χωρίς να εξαιρούνται οι αλλοδαποί σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Τα τακτικά αυτά μέλη του σωματείου που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα, οφείλουν να καταθέσουν γραπτή δήλωση στη Γραμματεία του Σωματείου, τρεις ημέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών.
Κατ’ εξαίρεση και μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να γίνει δεκτή αίτηση υποψηφιότητας, τακτικού μέλους του Σωματείου, την ημέρα των αρχαιρεσιών, σε κάθε περίπτωση όμως σε ικανό χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, ώστε να ετοιμαστούν τα έντυπα ψηφοδέλτια.
Η ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής επιτροπής και των Επιτροπών και Αντιπροσώπων του Σωματείου, γίνεται με μυστική ψηφοφορία σε έντυπα ψηφοδέλτια και με σχετική πλειοψηφία των ψηφισάντων, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 8 του Καταστατικού αυτού.
Η διεξαγωγή των εκλογών γίνεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με ανάταση του χεριού.
Η Εφορευτική Επιτροπή προετοιμάζει και διεξάγει τις εκλογές, κάνει τη διαλογή των ψήφων, συντάσσει το σχετικό πρακτικό, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και παραδίδει το πρακτικό υπογεγραμμένο στο σύμβουλο που πήρε τις περισσότερες ψήφους από τους νεοεκλεγέντες.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για κανένα όργανο του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Οι οικονομικοί πόροι του Σωματείου είναι το δικαίωμα εγγραφής νέων τακτικών μελών, οι συνδρομές τακτικών μελών, οι προαιρετικές έκτακτες συνδρομές των τακτικών και επίτιμων μελών, οι δωρεές, οι κληρονομιές και οι επιχορηγήσεις που προέρχονται από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα έσοδα από τις διάφορες εκδηλώσεις και εκδόσεις του Σωματείου και κάθε άλλο έσοδο που εισέρχεται νόμιμα στο Ταμείο του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ- ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία έχει ως αποστολή, τον έλεγχο και την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε διάρκεια της θητείας της ανέρχεται σε τέσσερα (4) χρόνια και λήγει μαζί με την οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του ΔΣ.
Ο Ταμίας του σωματείου είναι υποχρεωμένος να βοηθά το έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής, παρέχοντας της τα βιβλία που τηρεί, τις αποδείξεις είσπραξης και πληρωμών καθώς και κάθε άλλο παραστατικό στοιχείο που θα του ζητηθεί από αυτήν.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να συντάσσει έκθεση οικονομικής κατάστασης του Σωματείου, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Συνέλευση κάθε έτους.
Η ως άνω έκθεση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και από τα τρία μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και να φέρει ημερομηνία και τόπο σύνταξης της.
Σε περίπτωση κωλύματος ενός εκ των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αποφασίζουν τα υπόλοιπα μέλη αυτής, χωρίς να υφίσταται ανάγκη αναπλήρωσης του κωλυόμενου.
Αν κάποιο από τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής διαφωνεί με το περιεχόμενο και τα πορίσματα της έκθεσης, οφείλει να συντάξει χωριστή έκθεση και να την υποβάλει στην Γενική Συνέλευση, η οποία και θα αποφασίσει οριστικά.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Στα τακτικά μέλη του Σωματείου και του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στα μέλη στα οποία έχει ανατεθεί, από την Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, το δικαίωμα να ενεργούν πράξεις στο όνομα και για λογαριασμό του Σωματείου, επιβάλλεται η ποινή της έγγραφης επίπληξης ή σε περίπτωση υποτροπής ή ιδιαίτερα σοβαρού παραπτώματος η διαγραφή από το Μητρώο των μελών του Σωματείου, εάν τα μέλη αυτά με τις πράξεις τους, βλάπτουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα συμφέροντα του Σωματείου, ενεργώντας κατά παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού.
Για την διενέργεια της ως άνω διαδικασίας απαιτείται προηγούμενη πρόταση κατηγορίας οποιουδήποτε μέλους του Σωματείου και ακολουθεί η ακρόαση του κατηγορούμενου μέλους από το ΔΣ.
Αν ο προτεινόμενος για επίπληξη ή διαγραφή από το μητρώο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν συμμετέχει ο ίδιος στην διαδικασία και η ψήφος του δεν υπολογίζεται για την επίτευξη ή όχι ομοφωνίας, ώστε να εκδώσει απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.
Κατά της αποφάσεως διαγραφής παρέχεται το δικαίωμα στον προσβαλλόμενο να υποβάλει ένσταση στην επόμενη Γενική Συνέλευση.
Κατά της αποφάσεως διαγραφής της Γενικής Συνέλευσης, ο προσβαλλόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή στα αρμόδια Δικαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88ΑΚ.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί τα ακόλουθα βιβλία :
1. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
2. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Βιβλίο καταχώρισης των εκθέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Βιβλίο μητρώου των μελών του Σωματείου
5. Βιβλίο πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Κάθε απόφαση των οργάνων διοικήσεως του Σωματείου καταχωρείται στο αντίστοιχο σχετικό βιβλίο.

 

Ο Ταμίας του Σωματείου τηρεί τα ακόλουθα βιβλία:
1.Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές του Σωματείου.
2.Παραστατικά των εισπράξεων και των πληρωμών

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ
Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του ΑΚ.
Το Σωματείο διαλύεται και αυτοδικαίως, όταν πάψει να υφίσταται ο σκοπός που υπηρετεί, στερούμενο ως εκ τούτου το λόγο της ύπαρξης του ή όταν παρέλθει ο χρόνος του.
Αντίγραφο της απόφασης διάλυσης του Σωματείου καταχωρείται με μέριμνα του Προέδρου του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου, εντός μηνός από την έκδοση της, στο αρμόδιο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου της Θεσσαλονίκης και κοινοποιείται σε επίσημο αντίγραφο στην Εποπτεύουσα Αρχή.
Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου και μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως, η τυχόν υπάρχουσα περιουσία σε κινητά ή ακίνητα, θα περιέρχεται σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού Κράτους, στην SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI που εδρεύει στη Ρώμη της Ιταλίας ή σε ομοειδές Σωματείο ή σε συνεργαζόμενο με το σωματείο εξεταστικό κέντρο.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Η τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των τακτικών μελών και ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία θα καθορίζονται τα άρθρα που προτείνονται προς τροποποίηση.
Για να επιτευχθεί η κατάργηση, η τροποποίηση ή η προσθήκη νέων άρθρων στο υπάρχον Καταστατικό, απαιτείται η παρουσία των μισών συν ενός (1) των τακτικών μελών του Σωματείου και η πλειοψηφία των ¾ αυτών.
Αντίγραφο του τροποποιημένου ή συμπληρωμένου Καταστατικού κοινοποιείται στην Εποπτεύουσα Αρχή, με μέριμνα του Προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου, εντός μηνός από την έγκριση του από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού επιτρέπεται οποτεδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου και την ορθότερη λειτουργία του, παρέχεται η δυνατότητα στο ΔΣ να συστήνει ομάδες εργασίας, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη του σωματείου.
Οι υπεύθυνοι των ως άνω ομάδων εργασίας ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα με την επωνυμία του στην περιφέρεια και φέρει στο κέντρο, με αραβικούς αριθμούς, το έτος της ίδρυσης του, τον αριθμό 2007 και στη μέση απεικόνιση του Δάντη (σε προφίλ)

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΓΛΩΣΣΑ
Ως γλώσσα του Καταστατικού ορίζεται, η επίσημη γλώσσα του Κράτους, ήτοι η απλή Δημοτική.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΜΗΝΑΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Ως μήνας εορτής του σωματείου ορίζεται ο μήνας Απρίλιος, καθώς ο μήνας αυτός συμπίπτει με την γιορτή της οργάνωσης DANTE ALIGHIERI.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάξει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Σωματείου, ο οποίος θα καθορίζει με περισσότερες λεπτομέρειες τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του.
Ο Εσωτερικός Κανονισμός δεν υπερισχύει των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.


ΑΡΘΡΟ 25ο

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

Έξοδα παραστάσεως προβλέπονται και χορηγούνται μόνο στον Πρόεδρο του Σωματείου ή σε άλλο μέλος της Διοίκησης, όταν υφίσταται ανάγκη και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ- ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2008
Κατ' εξαίρεση του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2008 θα γίνει μέσα σε ένα μήνα από την αναγνώριση του Σωματείου από το Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
Για την εφαρμογή του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, ορίζεται, ότι όλα τα μέχρι σήμερα Ιδρυτικά Μέλη, πρέπει να υποβάλλουν στο σωματείο, το αργότερο μέχρι τη μέρα της Γενικής Συνέλευσης του έτους 2007, τη γραπτή δήλωση εγγραφής τους στο Μητρώο μελών, καταβάλλοντας ταυτόχρονα και το δικαίωμα εγγραφής.
Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν τηρήσει τα ανωτέρω, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, θα αποκλειστεί από τις εργασίες της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2007, θα έχει όμως το δικαίωμα να ακολουθήσει την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 5 του παρόντος και να εγγραφεί ως τακτικό μέλος μετά το πέρας της Γενικής Συνελεύσεως του έτους 2007.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα και από την Νομοθεσία περί Σωματείων.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το αρχικό Καταστατικό που περιείχε είκοσι εννέα (29) άρθρα, αφού διαβάστηκε και εγκρίθηκε στις 21.09.2007 ομόφωνα από τα ιδρυτικά μέλη, υποβλήθηκε προς έγκριση στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κι εγκρίθηκε ως είχε.
Το κατόπιν της παρούσας τροποποίησης καταστατικό αφού διαβάστηκε και εγκρίθηκε στις 17.03.2012 ομόφωνα από τη ΓΣ του σωματείου, υποβλήθηκε προς έγκριση στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κι εγκρίθηκε ως έχει.

Θεσσαλονίκη, Μάιος 2012
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ